สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผังรายการออกอากาศ

09.00 - 09.30 น.

รอบรั้วเทคโนฯ

09.30 - 10.00 น.

▷ มจพ. พบหมอศิริราช (จันทร์/พุธ/ศุกร์)
▷ สมุนไพรไกลโรค (อังคาร/พฤหัสบดี)

10.00 - 10.30 น.

นานาสาระน่ารู้ (จันทร์/พุธ/ศุกร์)
หนังสือน่าอ่าน (อังคาร/พฤหัสบดี)

10.30 - 11.00 น.

▷ วิจัยเทคโนฯ

11.00 - 12.00 น.

▷ We are club (จันทร์/พุธ/ศุกร์)
▷ Eng Talk (อังคาร/พฤหัสบดี)

12.00 - 12.30 น.

▷ ข่าวช่วงเที่ยง จากกรมประชาสัมพันธ์

12.30 - 13.00 น.

▷ ข่าวสาร มจพ.

13.00 - 14.00 น.

▷ English break (จันทร์/พุธ/ศุกร์)
▷ English with mbic (อังคาร/พฤหัสบดี)

14.00 - 15.00 น.

▷ อยู่บนดาว (จันทร์/พุธ)
▷ ลูกทุ่งยามบ่าย (อังคาร)
▷ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจพ. (พฤหัสบดี)
▷ Bike fun (ศุกร์)

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร. 02-555-2000 ต่อ 3210  E-mail : k-radio@kmutnb.ac.th
Total Website Visits: 14105
Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. All rights reserved.